top of page

Privacy Policy

Dit is het privacy beleid van Sea and Shore Services. Sea and Shore Services is gevestigd aan de Westfrankelandsedijk 1, 3115 HG, te Schiedam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 50625101.

 

Dit privacy beleid geldt voor Sea and Shore Services en haar dochtermaatschappijen.

INHOUD

Sea and Shore Services verwerkt, verzamelt, bewaart en geeft persoonsgegevens. Sea and Shore Services is de verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Inhoud van het privacy beleid

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe Sea and Shore Services persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt uitgelegd voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken. Ook leggen wij uit aan wie wij persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en hoe wij deze beschermen.

 

Verder bevat dit privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.

2. Hoe verzamelen wij persoons-gegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verzamelen: direct van u, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of u deze aan ons verstrekt; van derde partijen die deze aan ons verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent voor deze partijen; uit andere bronnen, bijvoorbeeld het kadaster, het handelsregister, commerciële databanken en andere openbare bronnen; direct van u, wanneer u onze website (Sea and Shore Services of van onze dochtermaatschappijen) bezoekt; door middel van cookies, zie hiervoor onze verklaring gebruik cookies.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering daarvan, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen; om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen; om u te informeren over onze activiteiten, bijvoorbeeld om u persberichten toe te zenden; om onze activiteiten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven toe te zenden; om uw vragen en verzoeken te beantwoorden of uw klachten te behandelen; om u gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van onze website en om die te verbeteren; ten behoeve van uw sollicitatie; in het geval van geschillen met Sea and Shore Services.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is op basis van de volgende grondslagen: op basis van een gerechtvaardigd belang van Sea and Shore Services;

voor het aangaan en het uitvoeren van een overeenkomst; om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting; op basis van uw toestemming. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze altijd intrekken. U kunt daarvoor contact opnemen met Cornelis Los (CFO) van Sea and Shore Services (met als correspondentieadres Westfrankelandsedijk 1, 3115HG, te Schiedam) of per mail via cornelis@sea-and-shore.com of telefonisch via nummer +31 (0)10 40 901 30

5. Met wie delen wij uw persoons-gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden die werkzaamheden voor ons verrichten. Dit gaat dan om bijvoorbeeld IT-dienstverleners, salarisadministratie, juridische/fiscale dienstverleners, accountants, taxateurs, recruiters.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met aan Sea and Shore Services gelieerde vennootschappen. Ook kan het zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens door te geven.

 

Wij zullen ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens wanneer wij deze doorgeven aan derde partijen. Onderdeel van deze maatregelen kan het sluiten van een verwerkers-overeenkomst zijn.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoons-gegevens?

Sea and Shore Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede relevant het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd van) geschillen.

7. Hoe beschermen wij uw persoons-gegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden.

 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

U heeft het recht: op informatie over en inzage van uw persoonsgegevens; op verbetering van uw persoonsgegevens;

 

op verwijdering van uw persoonsgegevens (“recht om vergeten te worden”); op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te (doen) dragen;

 

Deze rechten kunnen in bepaalde situaties worden beperkt. Bijvoorbeeld in het geval wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verwerken; Voordat u een beroep kunt doen op deze rechten zult u zich eerst afdoende moeten legitimeren zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

9. Wijzigingen, klachten en vragen

Dit privacy beleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van dit privacybeleid is steeds beschikbaar op onze website: www.sea-and-shore-group.com.

 

Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit beleid toe te sturen. Wij zenden u dit kosteloos toe. Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland via het klachtenformulier van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl I

 

ndien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact op nemen met Cornelis Los (CFO) van Sea and Shore Services (met als correspondentieadres Westfrankelandsedijk 1, 3115HG te Schiedam) of per mail via cornelis@sea-and-shore.com of telefonisch via nummer: +31(0)10 40 901 30.

10. Taal

Indien van dit privacy beleid een vertaling wordt gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, de Nederlandse tekst prevaleert.

bottom of page